Wiemy jak ważny jest sprawny dojazd do wymarzonego biura dla Ciebie i Twojej firmy, dlatego przygotowaliśmy promocję, która umili Ci podróż w ciepłe dni. Wynajmij z nami powierzchnię biurową lub handlową na co najmniej rok, a za każde 100 m2 powierzchni otrzymasz elektryczną hulajnogę marki Xiaomi!

Tak, to takie proste!

Szczegóły promocji można znaleźć pod numerem telefonu: 603 66 88 77 lub w regulaminie promocji poniżej:

REGULAMIN PROMOCJI „DOJEDŹ Z NAMI DO BIURA”

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „DOJEDŹ Z NAMI DO BIURA”, zwanej dalej „Promocją”, jest Vertigo Property Group sp.j z siedzibą w Warszawie: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000441164, numer NIP 525-24-35-817, REGON 146692967, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest promocja usług Vertigo Property Group Sp. j. polegających na pośrednictwie w obrocie nieruchomościami.
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 25.06. 2020 roku do 31 sierpnia 2020.
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i n. Kodeksu cywilnego.
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Uczestnikiem Promocji mogą być: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które spełniły warunki uczestnictwa w Promocji wskazane w § 3.

§2 NAGRODY

 1. Nagrodą w Promocji jest hulajnoga elektryczna marki Xioami w cenie do 1 500 PLN netto lub innej marki w podobnym zakresie cenowym tj. +/- 150 PLN, przyznawana za każde najęte 100 m2 powierzchni, opisanej w §3 ust. 5 Regulaminu, przy pośrednictwie Organizatora, na okres przynajmniej 12 miesięcy.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla klientów Vertigo Property Group, którzy spełnią warunki promocji nazwani dalej: „Uczestnicy”.
 2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 3. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
  1. Zgłosić do Organizatora chęć najmu powierzchni biurowej w formie e-mail na adres: kontakt@vertigoproperty.pl, dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  2. Rozpocząć poszukiwania powierzchni opisanej w §3 ust. 5 Regulaminu przy pośrednictwie Organizatora.
 4. Warunkiem uzyskania Nagrody jest zawarcie przez Uczestnika umowy lub umów najmu na minimum 100 m2 powierzchni opisanej w §3 ust. 5 Regulaminu, na okres minimum 12 miesięcy lub wynajęciu co najmniej 10 stanowisk w biurze serwisowanym na okres minimum 12 miesięcy, przy pośrednictwie Organizatora. Decyduje data zawarcia umowy najmu, która musi przypadać w okresie trwania Promocji.
 5. Warunkiem otrzymania nagrody jest wynajęcie powierzchni: biurowej, handlowej lub usługowej.
 6. Wydanie Nagrody odbędzie się po wpłacie kaucji i wpłacie pierwszego czynszu przez Uczestnika. Nagroda zostanie wydana osobie, która dokonała zgłoszenia o którym mowa w punkcie 3.1 powyżej albo innej wskazanej przez Uczestnika najpóźniej w momencie zawierania umowy najmu.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji czy osoba dokonująca zgłoszenia Uczestnika jest jego przedstawicielem.
 8. Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania się Puli Nagród. W przypadku, gdy liczba Zgłoszeń przekroczy Pulę Nagród, o prawie do Nagrody decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 9. W przypadku wyczerpania się Puli Nagród, Promocja ulega automatycznemu zakończeniu.

Informacja o wyczerpaniu Puli Nagród będzie udostępniana od organizatora konkursu pod numerem telefonu: 603 66 88 77.

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 3. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 4. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§5 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji i ich przedstawicieli jest Organizator.
 2. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe na cele związane z przeprowadzeniem Promocji oraz postępowań reklamacyjnych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić udział w Promocji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (dalej „RODO”):
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, to jest realizacji obowiązków nałożonych przez przepisy prawa,
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora.
 5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w okresie trwania Promocji, jak również po jej zakończeniu przez okres niezbędny dla dochodzenia roszczeń związanych z udziałem w Promocji.
 6. Uczestnikom i ich przedstawicielom przysługują w zakresie ich danych osobowych następujące uprawnienia: dostępu do danych i otrzymania ich kopii, żądania ich poprawienia, przeniesienia, sprostowania lub usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.vertigoproperty.pl/promocja
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Do zgłoszeń dokonanych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu, stosowany będzie Regulamin w brzmieniu na datę dokonania zgłoszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.