Regulamin

 1. Definicje: Pojęcia obecne w regulaminie oznaczają:
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Serwis – serwis internetowy udostępniany pod adresem www.vertigoproperty.pl.
  • Administrator – właściciel serwisu, tj. spółka jawna pod firmą Vertigo Property Group z siedzibą w Warszawie (00-511), przy ul. Nowogrodzkiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000441164, REGON 146692967, NIP 5252435817, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu, niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług serwisu vertigoproperty.pl
 3. Korzystanie z portalu vertigoproperty.pl jest bezpłatne i nie jest uzależnione od spełnienia żadnych warunków.
 4. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa polskiego, niniejszym regulaminem oraz zgodnie z dobrymi obyczajami i poszanowaniem praw i interesów osób trzecich.
 5. Usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem serwisu polegają na dostarczeniu jego użytkownikom ogólnych informacji na temat rynku nieruchomości komercyjnych – w szczególności rynku najmu powierzchni biurowych w Warszawie.
 6. Ogłoszenia publikowane w serwisie vertigoproperty.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 7. Po wyrażeniu zgody przez Użytkownika Administrator może przesyłać informację handlową na podany przez Użytkownika adres e-mail. Użytkownik ma prawo w każdym momencie odwołać zgodę.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za
  • działania i decyzje podjęte przez Użytkownika w związku z wykorzystaniem informacji zamieszczonych w Serwisie.
  • ewentualny brak dostępu do jego zasobów i może w każdej chwili zawiesić jego działalność bez konieczności informowania o tym jego Użytkowników.
 9. Serwis korzysta z Google Analytics. Usługa polega na analizy wyświetleń serwisów internetowych udostępnianych przez Google. Do właściwej analizy sposobu wykorzystania serwisu przez Użytkownika Google Analytics korzysta z plików cookies. Informacje gromadzone przez pliki cookies będą przekazywane spółce Google.
 10. Wypełniając formularz zamieszczony na portalu, Użytkownik dobrowolnie udostępnia swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na ich gromadzenie oraz przetwarzanie stosownie do wymogów ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 11. Właściciel portalu podczas realizacji usług może korzystać z pomocy współpracujących z nim podmiotów gospodarczych, którzy uprawnieni będą do bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem.
 12. Wszelkie uwagi, pytania oraz reklamacje prosimy o kierowanie na adres email: kontakt@vertigoproperty.pl
 13. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą Vertigo Property Group sp. j. z siedzibą w Warszawie (00-511), przy ul. Nowogrodzkiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000441164, NIP 5252435817, REGON 146692967, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności gospodarczej i świadczenia usług zleconych Administratorowi.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne do osiągnięcia celów przetwarzania.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich sprostowania, przenoszenia oraz usunięcia.
 5. Posiada Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli, Pani/Pana zdaniem, dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami RODO.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, aby Vertigo Property Group sp. j. mogła się z Panią/Panem skontaktować. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia kontakt ze strony Vertigo Property Group.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty gospodarcze współpracujące z Vertigo Property Group.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.