W umowach najmu powierzchni biurowych bardzo często pojawiają się klauzule umowne przyznające najemcy biura prawo przeniesienia praw i obowiązków, z nich wynikających, na osobę trzecią. W uproszczeniu polega to na znalezieniu przez obecnego najemcę powierzchni biurowej, który z różnych powodów chce rozwiązać będącą w mocy umowę najmu biura, nowego najemcy „na swoje miejsce”. Takie rozwiązanie stanowi więc dla najemcy alternatywny, na rynku nieruchomości biurowych, w stosunku do prawa podnajmu, element umowy, który może zniwelować poziom ryzyka związany z zawarciem długoterminowej umowy najmu biura.

W przypadku cesji praw i obowiązków wynikających z umowy najmu powierzchni biurowej, zaangażowane muszą być trzy strony: wynajmujący biuro, obecny oraz nowy najemca biura. Podpisanie porozumienia o cesji przenosi na nowy podmiot ogół praw i obowiązków wynikających z umowy najmu powierzchni biurowej, w takim kształcie, w jakim były one ustalone przez obecnego najemcę. Należy jednak pamiętać, że przy przeniesieniu przez najemcę praw i obowiązków zawsze konieczna jest zgoda wynajmującego biuro.

Podsumowując problematykę cesji praw i obowiązków wynikających z umowy najmu powierzchni biurowej, należy podkreślić, że w dużej mierze jej możliwość zależy od decyzji wynajmującego biuro. Z punktu widzenia interesów najemców biur, istotne jest jednak, aby takie prawo, przynajmniej w bardzo ogólnym kształcie, było zagwarantowane najemcy w umowie najmu powierzchni biurowej.